ربات خودکار - Z0000016 | crawl rob 500


ربات خودکار - Z0000016

روبات کاملا خودکار برای شستشو، پاک کردن رنگ و زنگ زدگی و یا تخریب بتن

قابلیت برنامه ریزی برای انجام خودکار کار در فضای مشخص شده و طبق نقشه مشخص شده، دارای عملگرها هیدرولیکی و مجهز به کنترل از راه دور

قابل تجهیز به:

بازوی کمکی تا ارتفاع 7 متر

کیت ارتقای پهنای کاری از 2 به 4 متر

کیت حرکتی برقی

کیت شستشو

کیت پاک کردن رنگ و زنگ زدگی

کالاهای مربوط به ربات خودکار - Z0000016