ربات واترجت نیمه خودکار مولتی ورکر | multi worker


multi-worker

ربات نیمه خودکار واترجت صنعتی فالش آلمان به گونه ای طراحی اشده است که تمام نیروی برگشتی واترجت صنعتی فوق فشار قوی را دفع کرده و با قابلیت استفاده از چندین نازل واترجت ، سرعت انجام عملیات را چند برابر می کند.

از جمله کاربردهای واترجت با این دستگاه را می توان به شرح زیر عنوان نمود:

  • تخریب بتن با واترجت
  • رنگ بری سطوح
  • زنگ بری فلزات
  • نوسازی کشتی


کالاهای مربوط به multi-worker